Fashion Design

Educational offer > Bachelor Degrees > Fashion Design
DEGREE
(1st cycle – MECES 2 – EQF 6):
Fashion Design Degree
TIME
4 years
Nº CRÉDITOS
240
MODALITY
In-person
SUBJECT Charact. Type H/W Credits ECTS
1th YEAR
Artistic Drawing F.B. T.P. 5 10
Volume F.B. T.P. 4 8
Representation Systems F.B. T.P. 2 6
Digital Technology F.B. T.P. 3 6
Principles of Design F.B. T.P. 2 4
Basic Design F.B. T.P. 3 8
History of Arts & Design F.B. T. 3 6
Science Applied to Design F.B. T. 2 6
Basic Pattern Design O.E. T.P. 3 6
  Total: 27 60
2th YEAR
Structures O.E. T.P. 2 4
Graphic Design Applied to Fashion O.E. T.P. 2 6
Fashion Design I O.E. T.P. 3 8
Creative Techniques O.E. T.P. 2 4
Modeling and Prototypes O.E. T.P. 4 12
Textile Technology I O.E. T.P. 2 4
Textile Materials I O.E. T.P. 3 6
Pattern Design I O.E. T.P. 3 6
History of Fashion O.E. T. 3 6
Fashion Marketing O.E. T. 2 4
  Total: 26 60
3th YEAR
Photography and Fashion O.E. T.P. 3 6
Design Culture F.B. T. 3 6
Organization and Legislation F.B. T. 2 4
Textile Technology II O.E. T. 2 4
Textile Materials II O.E. T. 2 6
Fashion Design II O.E. T.P. 4 8
Fashion Design Projects O.E. T.P. 5 12
Pattern Design II O.E. T.P. 3 8
Accessories and styling O.E. T.P. 2 6
  Total: 26 60
4th YEAR – FIRST SEMESTER
Scenic Styling OP. T.P. 4 6
Audiovisual Communication OP. T.P. 4 6
CAD Pattern Design OP. T.P. 4 6
Creative Illustration OP. T.P. 4 6
Children’s Fashion Design OP. T.P. 4 6
Profesional Communication OP. T.P. 4 6
Print Design OP. T.P. 4 6
Ephemeral architecture: Showcasing OP. T.P. 4 6
Global Image. Branding OP. T.P. 4 6
Jewelry Design OP. T.P. 4 6
3D Jewelry OP. T.P. 4 6
Optionals Total OP. 20 30
4th YEAR – SECOND SEMESTER
Training O.E. P. – – – 12
End of Studies Project (ESP) O.E. T.P. – – – 18
  Total 4th Year: – – – 60

Charact.= nature of the matter; B.T= Basic training; S.C.= Compulsory in the specialty; OP.= Optional

Type: T= Theoretical; T.P.= Theoretical-practical; P = Practical

As ensinanzas de Deseño de Moda buscan a capacitación profesional que permita unha rápida incorporación ao mercado laboral: xa sexa poñendo en marcha o seu propio proxecto, ou entrando a formar parte dos departamentos de deseño de empresas punteiras do mundo da moda.

O deseñador de moda é un profesional capaz de configurar material e formalmente os produtos de deseño téxtil e da indumentaria en distintos ámbitos, atendendo as necesidades e as tendencias do mercado, de creatividade, de innovación e a súa viabilidade técnico-produtiva, económica, medio-ambiental e sociocultural. Os ámbitos principais onde desenvolve a súa actividade son:

 

 • Deseño de moda e indumentaria.
 • Coolhunter – Investigación de tendencias.
 • Estilismo.
 • Dirección artística.
 • Vestiario teatral e cinematográfico.
 • Deseño de complementos.
 • Deseño téxtil.
 • Deseño e xestión de imaxe corporativa.
 • Xestión empresarial de actividades creativas.
 • Deseños personalizados ou corporativos.
 • Deseño de moda e indumentaria para actividades especificas.
 • Figurinos.
 • Xastraría e confección á medida.
 • Deseño, investigación e desenvolvemento de novos conceptos, materiais, aplicacións e produtos.
 • Investigación e docencia.
SAÍDAS PROFESIONAIS

Competencias transversais do título superior de Deseño

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Deseño deben posuír as seguintes competencias transversais:

T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T5. Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

T6. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10. Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12. Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

 

Competencias xerais do título superior de Deseño

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Deseño deben posuír as seguintes competencias xerais:

X1. Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3. Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4. Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5. Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio. X6. Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7. Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8. Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9. Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10. Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11. Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X12. Afondar na historia e na tradición das artes e o deseño.

X13. Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14. Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X15. Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X16. Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17. Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X18. Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19. Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21. Dominar a metodoloxía de investigación.

X22. Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

 

Competencias específicas do título superior de Deseño na especialidade de Moda

Ao rematar os seus estudos, os/as titulados/as superiores de Deseño na especialidade de deseño de Moda, deben posuír as seguintes competencias específicas:

EM1. Xerar propostas creativas de deseño de moda e indumentaria adecuadas aos condicionamentos materiais, formais, estéticos, comunicativos e funcionais dos supostos de traballo.

EM2. Concibir e materializar proxectos de deseño de moda e indumentaria que integren os aspectos formais, materiais, técnicos, funcionais, comunicativos e de realización.

EM3. Coñecer as características, propiedades e comportamento dos materiais utilizados nos distintos ámbitos do deseño de moda e indumentaria.

EM4. Coñecer a maquinaria e os procesos de fabricación, produción e manufacturamento dos sectores vinculados ao deseño de moda e indumentaria.

EM5. Adecuar a metodoloxía e as propostas de deseño á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EM6. Fundamentar o proceso creativo en estratexias de investigación, metodolóxicas e estéticas.

EM7. Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EM8. Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e de realización que xurdan durante o desenvolvemento e a execución do proxecto.

EM9. Analizar os estudos de mercado e a súa incidencia no desenvolvemento de novos produtos e coleccións.

EM10. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de moda e indumentaria.

EM11. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e a execución de proxectos de deseño de moda e indumentaria.

EM12. Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial.

EM13. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de moda e indumentaria.

EM14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EM15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

 

As Ensinanzas Superiores de Deseño só se poden cursar en modalidade presencial.

 

Matrícula

A primeira matrícula deberá realizarse por curso completo.

Nas seguintes matrículas, o número mínimo de créditos matriculados por curso académico será de 30, e o máximo será de 75. Non se terá en conta a estes efectos os créditos asociados ás disciplinas nas que o alumnado teña solicitado e obtido o recoñecemento.

De ser o caso, será obrigatoria a matrícula en tódalas disciplinas pendentes.

Renuncia de matrícula. O alumnado poderá solicitala en setembro ante a Dirección da Escola. Non implicará a devolución de taxas.

 

Convocatorias

Número de convocatorias:
En cada curso haberá dúas convocatorias para cada disciplina (ordinaria e extraordinaria).
Disponse de 4 convocatorias para superar cada disciplina -agás para as Prácticas externas e para o Traballo de fin de grao, que serán 2 convocatorias-.
Esgotadas as convocatorias, poderá solicitarse ao Director da Escola a concesión dunha convocatoria extraordinaria, alegando causa xustificada, no prazo de 5 días dende que se comunica a cualificación que esgota a cuarta convocatoria.

Anulación de convocatoria:
Non se presentar ás probas esgota convocatoria, salvo que se solicite a súa anulación.
Os prazos para solicitar a anulación de convocatorias (ordinaria e extraordinaria) pódense consultar no Calendario Escolar de cada cuso publicado na web

As solicitudes de anulación deberá dirixirse ao Director da Escola, acreditando unha causa xustificada, non sendo admisible a simple falta de rendemento académico.

 

Permanencia

A permanencia máxima na Escola será de 8 cursos académicos por especialidade.

 

Avaliación

A avaliación é continua. A asistencia do alumnado a clase é obrigatoria.
Os criterios de avaliación especificaranse nas programacións didácticas.

A avaliación do Traballo de fin de grao requirirá ter aprobadas a totalidade das demais materias do plan de estudos.

As cualificacións serán numéricas, de 0 a 10 cun decimal, e poderá engadirse cualificación cualitativa:

0 – 4,9 : suspenso (SS)
5,0 – 6,9: aprobado (AP)
7,0 – 8,9: notable (NT)
9,0 – 10: sobresaínte (SB

A mención de matrícula de honra poderase outorgar a alumnos/ás con cualificación de 9,0 ou superior, ata un número máximo dunha por materia.

 

Materias chave
1º curso 2º curso 3º curso
Tecnoloxía digital Deseño gráfico aplicado á moda
Volume Estruturas
Deseño básico Deseño de moda I Deseño de moda II
Patronaxe básico Patronaxe I Patronaxe II
Modelismo e prototipos Proxectos de deseño de moda
Tecnoloxía téxtil I Tecnoloxía téxtil II
Materias téxtiles I Materias téxtiles II

 

Reclamacións

Poderá presentarse reclamación contra as cualificacións finais ante o Director da Escola, no prazo de dous días hábiles dende a comunicación pública da cualificación. Descargar o modelo para presentar as reclamacións aquí

 

Idioma en que se imparte o título

Galego e Castelán