Acollemento Profesorado

Secretaría > Acollemento Profesorado

Guía acollemento profesorado

 

 1. Presentación do centro 
 2. Política de calidade
 3. Organigrama
 4. Participación da comunidade educativa:  Buzón de suxestións 
 5. Acceso á documentación do Sistema de Xestión da Calidade aquí.
  (Acceso co nome de usuario/a e o contrasinal da súa conta de correo de edu.xunta.es)
  Códigos para memorias e programacións das materias, consulta aqui 
 6. Lexislación aplicable:
  Para os ciclos: consultar aquí.
  Para as Ensinanzas Superiores en Deseño, consultar aquí
 7. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO (N.O.F.)
 8. Normas de Convivencia
 9. Calendario escolar. Calendario de acollemento.
 10. Horarios e calendario.
 11. Calendario reunións profesorado Ciclos aquí
 12. Calendario reunións profesorado Ensinanzas Superiores Deseño, aquí
 13. Solicitude de información persoal/ profesional do profesorado para incorporar na información pública na web.
  Entregar á xefatura de estudos o seguinte documento, descarga aquí
 14. Autorización uso imaxe persoal.
  Como nas actividades realizadas polo centro farase publicidade delas na web e redes sociais.
  Para dar autorización ao centro para poder publicar imaxes vosas facendo actividades con voso alumnado tendes que entregar firmado na secretaría o seguinte documento.
 15. Protocolo de control do persoal: cumprimento do horario docente.
  O control de asistencia ao centro no horario laboral establecido de 23 horas semanais presenciais (horas lectivas,  titorías, coordinacións, etc) é de obrigado cumplimento, e faise por medio da lectura da huella dactilar no lector situado na sala de profesores.
  O profesorado do centro terá que facer a lectura da pegada dactilar no horario de entrada e de saída do centro.
  No caso dun mal funcionamento a xefatura de estudos será avisada mediante un correo electrónico de dita incidencia (xefatura@easd.es).
  De non funcionar o sistema debido a unha avería poñeranse unha folla de firma na que deberá firmarse á entrada e saída do centro, poniendo a hora da mesma a seu carón.
  O profesorado de nova incorporación terá que facer o proceso de rexistro da súa pegada dactilar para poder realizar o control de entrada/saída do centro coa xefatura de estudios.
 16. Normativa de permisos e licenzas, consulta aquí.
  O modelo para solicitar permisos e licencias o tendes aquí en .pdf editable.
 17. Secretaría virtual.
  Xefatura de Estudos xestiona a alta e os permisos.
 18. Aula virtual e Coordinación TIC
  A Profesora Esther Novo Calles leva a Coordinación TIC, e no seu departamento lévase a xestión do relativo ao uso desta plataforma de ensino/ aprendizaxe que está dispoñible para calquera docente do noso centro.
  Tamén dende o departamento xestionan o acceso a rede wifi da escola e as licencias dos programas informáticos que o profesorado necesite.
 19. Carné de Profesorado
  Para solicitar o Carné de Profesor/a da EASD Mestre Mateo cómpre dirixirse ao despacho do Secretario da Escola sito no segundo andar acompañando foto tamaño carné
 20. Información académica
  • Deseño de Moda. Consulta aquí
  • Deseño de Produto. Consulta aquí
  • CS Técnicas Escultóricas. Consulta aquí
  • CS Xoiaría. Consulta aquí
  • CS Fotografía. Consulta aquí
 21. Xustificante de acollemento de profesorado
  Podes descargar aquí o documento.
  Debes entregalo cuberto e asinado na Secretaría para incorporar ao teu expediente persoal.
  Prazo: 10 días naturais dende a incorporación
 22. Información sobre servizos
  • Licencias software para profesorado
   Consultar en Coordinación TICS.
  • Biblioteca
   A coordinadora da biblioteca é a Profesora Sandra García.
   As normas de funcionamento e demais información pódense consultar aquí
  • Secretaría
   Horario de atención ao público: de 10:00 a 13:00 horas, de luns a venres -excepto agosto pechado por vacacións.
  • Fotocopiadoras
   Na Conserxería situada no primeiro andar existe un servizo de fotocopiadora dispoñible para alumnado e profesorado do centro.
   O horario coincide co horario de apertura do centro.
  • Cafetería
   O centro dispón de 2 microondas, unha fonte, máquina de café e máquina de bebidas e outra máquina con diversos produtos no primeiro andar, así como varias mesas e cadeiras situadas nesa zona e que poden ser empregadas polo alumnado.
  • Dirección, Vicedirección e Xefatura de Estudos
   Os despachos do equipo directivo atópanse no 2º andar.
   Na porta pódense consultar os horarios de atención ao público de cada cargo.
  • Departamentos das distintas Ensinanzas.
   • Departamento de Escultura: 1º andar (fronte á Cafetería)
   • Departamento de Deseño de Produto: 2º andar (pegado as escaleiras metálicas)
   • Departamento de Xoiaría: xunto co departamento de Escultura.
   • Departamento de Deseño de Moda: 3º e 4º andar (pegado as escaleiras metálicas)
   • Departamento de Fotografía: 3º andar (enfrente aula 30)
 23. Coordinacións
  • Departamento de Calidade e Promoción das Ensinanzas.
   Coordinadora: Profesora Iria Parga.
   Lugar: Dpto. de Deseño de Moda, no 4º andar (xunto ás escaleiras metálicas)
  • Departamento de TIC.
   Coordinadora: Esther Novo Calles.
   Lugar:  Despachos de Dirección. Secretaría. 2º andar.
  • Departamento de Formación do profesorado.
   Coordinadora: Vanesa Díaz. Lugar: Dpto. de Deseño de Moda
  • Departamento de Relación con Empresas, Estudos ou Talleres.
   Coordinador: Antón Freire. Lugar:  Dpto. de Deseño Gráfico, no 3º andar (xunto á escaleira principal)
  • Departamento de Programas Internacionais.
   Coordinadora: Elisa González. Lugar: Despachos de Dirección. Vicedirección. 2º andar.
 24. Normas en caso de evacuación.
  No caso de escoitar a Alarma Acústica de Emerxencia, as normas para a evacuación do centro son as seguintes:
 • Cada profesor/a evacúa unicamente a aula que lle é asignada na súa quenda de clase cara o Punto de Encontro (Praza de Irmán Gómez).
 • Para a evacuación da aula, o alumnado colocarase nunha fila, que será encabezada polo profesor/a e rematada polo delegado/a (de forma que quede controlado todo o grupo). O profesor/a conta o alumnado presente.
 • O profesor comproba que non queda ninguén dentro.
 • Antes de sair o profesor asegúrase de que se pechan xanelas, portas e corte de suministro eléctrico (se existe, senón corte do interruptor de iluminación)
 • O delegado/A marca que a aula foi evacuada e revisada
 • A evacuación dirixirase cara ás vías de evacuación máis seguras (as sinalizadas nos planos de evacuación)
 • Non se empregarán en ningún caso ascensores nin montacargas.
 • As prioridades de evacuación entre as aulas serán as seguintes:
  • En cada andar terá prioridade de saida a aula máis próxima á saida exterior
  • Entre andares teñen prioridade de evacuación os andares máis baixos con respecto aos máis altos.