Students Guide

Secretary > Students Guide
Información do Centro
Calendarios e Horarios Erasmus
Solicitude de licenzas de software polo alumnado Erasmus
 

Procedemento de solicitude de software para os computadores.
O alumnado Erasmus que así o desexe poderá solicitar licenzas do software necesario para as clases enviando un correo electrónico coa solicitude a erasmus@easd.es
O alumnado recibirá un mail que lle dará acceso á descarga e uso do software de deseño dos seus estudos na dirección mail facilitada na súa matrícula. Este software é de uso persoal e intransferible, e deixará de funcionar no primeiro computador en que foi instalado no caso de detectarse a súa instalación noutro computador. No caso de que suceda isto é responsabilidade do alumnado implicado a compra do mesmo para poder continuar os seus estudos con normalidade. No caso de necesitar instalalo en dúas computadoras (unha portátil e unha de sobremesa) o alumnado terá que solicitalo. As licencias do software serán facilitadas sempre que o alumnado estea matriculado e teña unha asistencia regular no seu horario lectivo. A baixa nos estudos implicará a baixa na licenza do software.

Procedemento de solicitude de uso da rede wifi
 
 • O alumnado que o desexe, enviará un mail coa información necesaria explicada no protocolo de solicitude á dirección: wifieasd@gmail.com, solicitando que se lle dé acceso. A solicitude soamente pode facerse para un dispositivo por alumna/o (computador portátil) co que se vaia traballar nas aulas.
 • Os/as estudantes que xa tiñan permiso o pasado curso, deberán solicitalo de novo.
Información sobre servizos
 • Biblioteca
 • Secretaría. Horario de atención ao público: de 10:00 a 13:00 horas, de luns a venres -excepto agosto (consultar horario de verán)
 • Aula virtual. A Oficina Internacional dará de alta ao alumnado Erasmus unha vez iniciado o curso. Deberá consultar co profesorado que imparte cada materia a forma de acceso e o modo de emprego da aula virtual na súa materia.
 • Fotocopiadoras. Na Conserxería situada no primeiro andar existe un servizo de fotocopiadora dispoñible para alumnado e profesorado do centro. O horario coincide co horario de apertura do centro.
 • Cafetería. O centro dispón de 2 microondas, unha fonte, máquina de café e máquina de bebidas e outra máquina con diversos produtos no primeiro andar, así como varias mesas e cadeiras situadas nesa zona e que poden ser empregadas polo alumnado.
 • Dirección, Vicedirección e Xefatura de Estudios. Os despachos do equipo directivo atópanse no 2º andar. Na porta pódense consultar os horarios de atención ao público de cada cargo.
 • Departamentos das distintas Ensinanzas.
  • Departamento de Escultura: 1º andar (enfrente a Conserxería)
  • Departamento de Deseño de Produto. 2º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Xoiaría: no taller de Xoiaría situado no 2º andar ao final do corredor dos aseos.
  • Departamento de Deseño de Moda. 3º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Fotografía. 3º andar (enfrente aula 30)
  • Departamento de Interiores. 4ºandar (pegado as escaleiras metálicas)
 • SEGUIMENTO DA ESTADÍA E ACCIÓN TITORIAL O alumnado que o desexe poderá solicitar á Oficina Internacional unha reunión para tratar os asuntos que lle resulten convenientes cara ao máximo aproveitamento do seu proceso de aprendizaxe (relativos á convivencia, asuntos privados, etc. que poidan afectar a iste proceso). Para facer isto, únicamente deberá solicitalo na Oficina Internacional dentro do horario de atención, a Oficina Internacional asignaralle unha hora para manter a entrevista. Do mesmo xeito, a Oficina Internacional poderá chamar a unha entrevista, nunha data e lugar concertado, a calquera estudante Erasmus, para tratar temas relativos á convivencia e proceso de aprendizaxe no centro.
Normas en caso de evacuación
 

No caso de escoitar a Alarma Acústica de Emerxencia, as normas para a evacuación do centro son as seguintes:

 • Cada profesor/a evacúa unicamente a aula que lle é asignada na súa quenda de clase cara o Punto de Encontro (Praza de Irmán Gómez).
 • Para a evacuación da aula, o alumnado colocarase nunha fila, que será encabezada polo profesor/a e rematada polo delegado/a (de forma que quede controlado todo o grupo). O profesor/a conta o alumnado presente.
 • O profesor comproba que non queda ninguén dentro.
 • Antes de sair o profesor asegúrase de que se pechan xanelas, portas e corte de suministro eléctrico (se existe, senón corte do interruptor de iluminación)
 • O delegado/A marca que a aula foi evacuada e revisada
 • A evacuación dirixirase cara ás vías de evacuación máis seguras (as sinalizadas nos planos de evacuación)
 • Non se empregarán en ningún caso ascensores nin montacargas.
 • As prioridades de evacuación entre as aulas serán as seguintes:
  • En cada andar terá prioridade de saida a aula máis próxima á saida exterior
  • Entre andares teñen prioridade de evacuación os andares máis baixos con respecto aos máis altos.