Guía do alumnado

Secretaría > Guía do alumnado
Información do Centro
Calendarios e Horarios
 • Calendario escolar. No calendario escolar podedes consultar tamén as datas de avaliación para cada curso e ensinanza. As cualificaciósn parciais e finais poderán ser consultadas polo alumnado o mesmo día das avaliacións, a través da Secretaría virtual, a partir das 14:30h, agás o alumnado do Ciclo LOXSE de Arquitectura Efémera que obterá as cualificacións en papeletas a recoller na Conserxería
 • Calendario acollemento. Consulta aquí
 • Horarios
 • Información académica
 • Deseño de Moda. Consulta aquí
 • Deseño de Produto. Consulta aquí
 • CS Xoiaría. Consulta aquí
 • CS Técnicas Escultóricas. Consulta aquí
 • CS Fotografía. Consulta aquí
Solicitudes de convalidacións de créditos ECTS
 

Terán que solicitarse no momento de realización da matrícula cubrindo o formulario que tendes aquí e na secretaría do centro. Tendo que aportar de xeito indispensable toda a documentación que se solicita no formulario.

Relación de recoñecementos de crédictos asociados a disciplinas das Ensinanzas Superiores de Deseño concedidos. Si os vosos estudos non figuran na relación anterior podedes solicitar igualmente o mesmo, tendo que esperar á resolución da cominsión avaliadora para coñecer o resultado da solicitude. Si os vosos estudos figuran na relación anterior xa podedes saber que créditos se vos recoñecerán pola comisión, tendo que presentar a solicitude igualmente e esperar a resolución da mesma para que se produza o recoñecemento oficial dos mesmos.

TIC's

Procedemento de solicitude de software para os computadores. O alumnado recibirá un mail que lle dará acceso á descarga e uso do software de deseño dos seus estudos na dirección mail facilitada na súa matrícula. Este software é de uso persoal e intransferible, e deixará de funcionar no primeiro computador en que foi instalado no caso de detectarse a súa instalación noutro computador. No caso de que suceda isto é responsabilidade do alumnado implicado a compra do mesmo para poder continuar os seus estudos con normalidade. No caso de necesitar instalalo en dúas computadoras (unha portátil e unha de sobremesa) o alumnado terá que solicitalo. As licencias do software serán facilitadas sempre que o alumnado estea matriculado e teña unha asistencia regular no seu horario lectivo. A baixa nos estudos

Procedemento de solicitude de uso da rede wifi

O alumnado que o desexe enviará un mail coa información necesaria explicada no protocolo de solicitude á dirección: wifieasd@gmail.com Solicitando que se lle dé acceso. A solicitude soamente pode facerse para un dispositivo por alumna/o (computador portátil) co que se vaia traballar nas aulas.
Os que xa tiñan permiso o pasado curso,deberán solicitalo de novo

Información sobre servizos
 • Biblioteca
 • Secretaría. Horario de atención ao público: de 10:00 a 13:00 horas, de luns a venres -excepto agosto (consultar horario de verán)
 • Secretaría virtual. Consultar co titor de grupo a forma de acceso
 • Aula virtual. Consultar co profesor que imparte cada materia a forma de acceso e o modo de emprego da aula virtual na súa materia.
 • Fotocopiadoras. Na Conserxería situada no primeiro andar existe un servizo de fotocopiadora dispoñible para alumnado e profesorado do centro. O horario coincide co horario de apertura do centro.
 • Cafetería. O centro dispón de 2 microondas, unha fonte, máquina de café e máquina de bebidas e outra máquina con diversos produtos no primeiro andar, así como varias mesas e cadeiras situadas nesa zona e que poden ser empregadas polo alumnado.
 • Dirección, Vicedirección e Xefatura de Estudios. Os despachos do equipo directivo atópanse no 2º andar. Na porta pódense consultar os horarios de atención ao público de cada cargo.
 • Departamentos das distintas Ensinanzas.
  • Departamento de Escultura: 1º andar (enfrente a Conserxería)
  • Departamento de Deseño de Produto. 2º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Xoiaría: no taller de Xoiaría situado no 2º andar ao final do corredor dos aseos.
  • Departamento de Deseño de Moda. 3º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Fotografía. 3º andar (enfrente aula 30)
  • Departamento de Interiores. 4ºandar (pegado as escaleiras metálicas)
 • Para solicitar o carné de Alumnado : Para solicitar o Carné de Alumno/a da EASD Mestre Mateo cómpre dirixirse á Secretaria situada no acceso principal do Centro e acompañar foto tamaño carné.
 • Servicio de Orientación e Información Profesional. Responsable: Fernando Regueira Veiga. Servizo de atención para todo o alumnado da escola en materia de orientación e información profesional. Préstase asesoramento sobre:- búsqueda activa de emprego- autoemprego e posta en marcha dun proxecto empresarialHorario de atención ó alumnado no departamento de Moda e Deseño de Interiores (4º Andar): – Mércores de 11:20 a 12:20 e Xoves de 12:20 a 13:20
 • ACCIÓN TITORIAL O alumnado que o desexe poderá solicitar ao seu titor/a de ensinanza unha reunión para tratar os asuntos que lle resulten convenientes cara ao máximo aproveitamento do seu proceso de aprendizaxe (relativos a convivencia, asuntos privados, etc que poidan afectar a iste proceso). Para facer isto, únicamente deberá solicitalo ao seu titora/or de ensinanza ao remate de calquera sesión de clase que lle imparta, e o/a docente asignaralle unha hora e lugar para manter a entrevista. Do mesmo xeito, a titora/or de ensinanza poderá chamar a unha entrevista, nunha data e lugar concertado, a calquera alumna/o da súa titoría, para tratar temas relativos á convivencia e proceso de aprendizaxe no centro.
Elección de delegado/a de grupo

Procedemento de elección de delegado/a

 1. O alumnado de cada curso que se imparta na escola, elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable no prazo máximo de un mes desde o inicio do curso escolar, unha persoa delegada de curso, que formará parte da xunta de representantes do alumnado. Elixirase tamén unha persoa subdelegada que substituirá a delegada en caso de ausencia ou enfermidade e que a apoiará nas súas funcións.
 2. As eleccións de representantes do alumnado, así como a do delegado ou delegada que presidirá a xunta, serán convocadas pola xefatura de estudos, e organizadas por ela en colaboración cos/coas titores/as e os/as representantes do alumnado na xunta de escola.

Funcións dos delegados de grupo:

 • Asistir ás reunións da xunta de representantes do alumnado e participar nas súas deliberacións.
 • Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ao que representan.
 • Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu curso.
 • Colaborar co profesorado e co equipo directivo da escola para o bo funcionamento desta.
 • Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións da escola.

Os/as representantes do alumnado non poderán ser sancionados/as polo exercicio das súas funcións como voceiros/as dos alumnos e alumnas, nos termos da normativa vixente.

DATA LÍMITE de elección e comunicación de delegado/a e subdelegado/a ao Xefe de Estudos, a indicada polo titor do grupo en cada curso

Normas en caso de evacuación

No caso de escoitar a Alarma Acústica de Emerxencia, as normas para a evacuación do centro son as seguintes:

 • Cada profesor/a evacúa unicamente a aula que lle é asignada na súa quenda de clase cara o Punto de Encontro (Praza de Irmán Gómez).
 • Para a evacuación da aula, o alumnado colocarase nunha fila, que será encabezada polo profesor/a e rematada polo delegado/a (de forma que quede controlado todo o grupo). O profesor/a conta o alumnado presente.
 • O profesor comproba que non queda ninguén dentro.
 • Antes de sair o profesor asegúrase de que se pechan xanelas, portas e corte de suministro eléctrico (se existe, senón corte do interruptor de iluminación)
 • O delegado/A marca que a aula foi evacuada e revisada
 • A evacuación dirixirase cara ás vías de evacuación máis seguras (as sinalizadas nos planos de evacuación)
 • Non se empregarán en ningún caso ascensores nin montacargas.
 • As prioridades de evacuación entre as aulas serán as seguintes:
  • En cada andar terá prioridade de saida a aula máis próxima á saida exterior
  • Entre andares teñen prioridade de evacuación os andares máis baixos con respecto aos máis altos.