Empresas

A EASD Mestre Mateo, xunto co resto de escolas da Rede de Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia, ofrece a posibilidade de conectar cos nosos recén egresados ás empresas interesadas na súa contratación, a través da plataforma JobTeaser.

Empresas

SON EMPRESA

Que debo facer se son unha empresa e quero publicar unha oferta laboral?

Poñerse en contacto coa Xefatura de Empresas da EASD Mestre Mateo a través do correo empresas@easd.es para que lle facilite o acceso a plataforma JobTeaser, ou ben enviarlle ao oferta a Xefatura para que esta a publique.

Estudios

ESTUDO NA EASD MESTRE MATEO

Que debo facer se son estudante ou egresado da EASD Mestre Mateo e quero estar ao día das ofertas laborais que chegan á Escola?

Entrar na ligazón easd.jobteaser.com e rexistrarte como usuario empregando a mesma conta de correo que facilitaches coa matricula.

Formación en centros de traballo

Alumnado Graos Ensinanzas Superiores

Son parte do currículo de Grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño, o alumnado debe realizar entre 250 e 300 horas de prácticas en empresas (12 créditos ECTS)

Características:

 • Seguro de accidente e responsabilidade civil subscrito pola Consellería de Educación
 • Non existe relación laboral entre a empresa e o alumno/a
 • Non se abonan retribucións pola empresa ao alumno/a
 • Duración das prácticas entre 250 e 300 horas do alumno na empresa
 • 8 horas como máximo de xornada laboral
 • Datas e horario a acordar pola empresa e a EASD Mestre Mateo
 • Selección pola empresa do alumnado dispoñible entre o preseleccionado pola Xefatura de Relacións

Requisitos:

 • Ter tódolos créditos superados, coa excepción do Traballo Fin de Estudos.
 • Excepcionalmente, con autorización do Xefe de Estudos, tamén se poderá solicitar a súa realización con un máximo de 18 créditos ETCTS pendentes (a marxe do TFE)

Asignación de empresas:

 • Empresas propostas polos estudantes:
  Ademais das empresas colaboradoras coa Escola nas prácticas, o alumno pode realizar prácticas noutras empresas, sempre que o comunique nos prazos previstos á Xefatura de Relacións con Empresas e previamente exista un convenio asinado adaptado ás condicións requiridas.
  Se o/a estudante ten contacto coa empresa e ten interese nesta opción, debe comunicarllo á coordinación das prácticas no correo empresas@easd.es , e facilitar a folla de datos de alumno e a folla de datos de empresa.
 • Empresas propostas pola EASD:
  A EASD conta cunha bolsa de empresas colaboradoras, coas cales asinará un Convenio de Prácticas específico para cada alumno/a para a realización das prácticas.

Condicións das prácticas:

 • Non teñen carácter laboral, nin son retribuídas.
 • O alumnado está cuberto por un seguro de accidente e de responsabilidade civil, subscrito pola Consellería de Educación.
 • Terán unha duración mínima de 250 horas (a duración máxima da disciplina son 300 horas, 12 créditos ECTS).

Procedemento:

 • As titoras/os organizarán unha reunión informativa previa ao período de inicio de prácticas ó comezo de curso. Nesta reunión explicarase o procedemento a seguir e solucionaranse as dúbidas que poidan ter os dicentes.
 • Ademaís farase unha reunión previa o inicio de cada cuadrimestre. Nesta reunión xestionarase a qué modalidade de prácticas se vai axustar cada alumno e asignaranse as empresas.
 • Asumindo as necesidades das empresas da bolsa de colaboración e dos diferentes alumnos, a EASD xestionará os convenios de realización das prácticas. Unha vez confirmados polas diferentes empresas notificaráselle ao alumnado as datas de inicio e finalización das súas prácticas, para a súa incorporación inmediata.
 • Ningún estudante pode comezar as prácticas sen ter asinado o Convenio por parte da Escola; de facelo a situación laboral sería irregular.
 • Unha vez asinado o Convenio a/o estudante comprométese ao cumprimento do mesmo; a seguir as indicacións do seu titor/a de prácticas e do titor/a da empresa, e a elaborar a memoria de prácticas e entregala ao rematar as mesmas no prazo establecido.
 • Ao rematar as prácticas os alumnos deberán entregar:
 • O rematar as prácticas os titores académicos deberán entregar:

Documentación de interese prácticas curso 2023-24:

 

O alumnado que así o desexe, ademais das propias prácticas curriculares, pode realizar prácticas de carácter extracurricular ao longo dos seus estudos. Estas prácticas son voluntarias, e as busca o/a estudante directamente, nunca con empresas colaboradoras coa EASD xa que teñen un custo para as mesmas.

Poderá realizar esta tipoloxía de prácticas o alumnado que pertenza a algunha das seguintes situacións:

 • A: Os/as estudantes de 3º curso cun 50 % dos créditos superados en dito curso e a totalidade dos cursos anteriores superados. 
 • B: Os/as estudantes de 4º sempre prevalecendo  a asistencia e horario lectivo
 • C: Os/as estudantes de 4º con só pendente o TFE

Para información completa sobre as prácticas curriculares ou extracurriculares, documentación, normas e xestión ver: Instrucións de Prácticas da EASD

Os dicentes interesados en tramitar as prácticas extracurriculares deberán cursar o anexo: solicitude de prácticas extracurriculares no prazo establecido segundo o calendario de prácticas e poderán aproveitar as funcionalidadades do Career Center de Jobteaser, ao que se lle dará acceso vía email en exclusividade coa realización da matrícula na EASD.

Convocatoria de prácticas extracurriculares curso 2023-2024

Jobteaser

Formación en centros de traballo

Alumnado Ciclos Ensinanzas Profesionais

Como parte da formación dos distintos ciclos formativos impartidos na Escola o alumnado debe realizar horas de formación en centros de traballo.

A EASD conta cunha bolsa de empresas colaboradoras, coas cales asinará un Convenio de Formación práctica en empresas, estudos ou talleres específico que permita a incorporación de cada alumno/a ao seu centro de traballo para a realización das formación práctica.
Os titores terán unha formación previa ao período de prácticas ao inicio do curso.

Para calquera dúbida, deberanse dirixir ao titor/a correspondente ou o Coordinador de prácticas de FCT/FPEET.

Características:

 • Seguro de accidente e responsabilidade civil subscrito pola Consellería de Educación
 • Non existe relación laboral entre a empresa e o alumno/a
 • Non se abonan retribucións pola empresa ao alumno/a
 • O alumnado pode solicitar axudas de realización nos prazos correspondentes
 • Duración das prácticas entre 100 e 150 horas dependendo do Ciclo
 • 8 horas como máximo de xornada laboral
 • Datas e horario a acordar pola empresa e a EASD Mestre Mateo
 • Selección pola empresa do alumnado dispoñible entre o preseleccionado pola Xefatura de Relacións con Empresas

 

Documentación de interese Formación en Centros de Traballo Curso 2023-24

Calendario de prácticas Ensinanzas Profesionais 2023-24