Empresas

A EASD Mestre Mateo, xunto co resto de escolas da Rede de Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia, ofrece a posibilidade de conectar cos nosos recén egresados ás empresas interesadas na súa contratación, a través da plataforma JobTeaser.

Empresas

SON EMPRESA

Que debo facer se son unha empresa e quero publicar unha oferta laboral?

Poñerse en contacto coa Xefatura de Empresas da EASD Mestre Mateo a través do correo empresas@easd.es para que lle facilite o acceso a plataforma JobTeaser, ou ben enviarlle ao oferta a Xefatura para que esta a publique.

Estudios

ESTUDO NA EASD MESTRE MATEO

Que debo facer se son estudante ou egresado da EASD Mestre Mateo e quero estar ao día das ofertas laborais que chegan á Escola?

Entrar na ligazón easd.jobteaser.com e rexistrarte como usuario empregando a mesma conta de correo que facilitaches coa matricula.

Formación en centros de traballo

Alumnado Graos Ensinanzas Superiores

Son parte do currículo de Grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño, o alumnado debe realizar entre 250 e 300 horas de prácticas en empresas (12 créditos ECTS)

Características:

 • Seguro de accidente e responsabilidade civil subscrito pola Consellería de Educación
 • Non existe relación laboral entre a empresa e o alumno/a
 • Non se abonan retribucións pola empresa ao alumno/a
 • Duración das prácticas entre 250 e 300 horas do alumno na empresa
 • 8 horas como máximo de xornada laboral
 • Datas e horario a acordar pola empresa e a EASD Mestre Mateo
 • Selección pola empresa do alumnado dispoñible entre o preseleccionado pola Xefatura de Relacións

Requisitos:

 • Ter tódolos créditos superados, coa excepción do Traballo Fin de Estudos.
 • Excepcionalmente, con autorización do Xefe de Estudos, tamén se poderá solicitar a súa realización con un máximo de 18 créditos ETCTS pendentes (a marxe do TFE)

Asignación de empresas:

 • Empresas propostas polos estudantes:
  Ademais das empresas colaboradoras coa Escola nas prácticas, o alumno pode realizar prácticas noutras empresas, sempre que o comunique nos prazos previstos á Xefatura de Relacións con Empresas e previamente exista un convenio asinado adaptado ás condicións requiridas.
  Se o/a estudante ten contacto coa empresa e ten interese nesta opción, debe comunicarllo á coordinación das prácticas no correo empresas@easd.es , e facilitar a folla de datos de alumno e a folla de datos de empresa.
 • Empresas propostas pola EASD:
  A EASD conta cunha bolsa de empresas colaboradoras, coas cales asinará un Convenio de Prácticas específico para cada alumno/a para a realización das prácticas.

Condicións das prácticas:

 • Non teñen carácter laboral, nin son retribuídas.
 • O alumnado está cuberto por un seguro de accidente e de responsabilidade civil, subscrito pola Consellería de Educación.
 • Terán unha duración mínima de 250 horas (a duración máxima da disciplina son 300 horas, 12 créditos ECTS).

Procedemento:

 • As titoras/os organizarán unha reunión informativa previa ao período de inicio de prácticas ó comezo de curso. Nesta reunión explicarase o procedemento a seguir e solucionaranse as dúbidas que poidan ter os dicentes.
 • Ademaís farase unha reunión previa o inicio de cada cuadrimestre. Nesta reunión xestionarase a qué modalidade de prácticas se vai axustar cada alumno e asignaranse as empresas.
 • Asumindo as necesidades das empresas da bolsa de colaboración e dos diferentes alumnos, a EASD xestionará os convenios de realización das prácticas. Unha vez confirmados polas diferentes empresas notificaráselle ao alumnado as datas de inicio e finalización das súas prácticas, para a súa incorporación inmediata.
 • Ningún estudante pode comezar as prácticas sen ter asinado o Convenio por parte da Escola; de facelo a situación laboral sería irregular.
 • Unha vez asinado o Convenio a/o estudante comprométese ao cumprimento do mesmo; a seguir as indicacións do seu titor/a de prácticas e do titor/a da empresa, e a elaborar a memoria de prácticas e entregala ao rematar as mesmas no prazo establecido.
 • Ao rematar as prácticas os alumnos deberán entregar:
 • O rematar as prácticas os titores académicos deberán entregar:

Documentación de interese prácticas curso 2023-24:

 

Á espera da publicación da nova normativa.

Formación en centros de traballo

Alumnado Ciclos Ensinanzas Profesionais

Como parte da formación dos distintos ciclos formativos impartidos na Escola o alumnado debe realizar horas de formación en centros de traballo.

A EASD conta cunha bolsa de empresas colaboradoras, coas cales asinará un Convenio de Formación práctica en empresas, estudos ou talleres específico que permita a incorporación de cada alumno/a ao seu centro de traballo para a realización das formación práctica.
Os titores terán unha formación previa ao período de prácticas ao inicio do curso.

Para calquera dúbida, deberanse dirixir ao titor/a correspondente ou o Coordinador de prácticas de FCT/FPEET.

Características:

 • Seguro de accidente e responsabilidade civil subscrito pola Consellería de Educación
 • Non existe relación laboral entre a empresa e o alumno/a
 • Non se abonan retribucións pola empresa ao alumno/a
 • O alumnado pode solicitar axudas de realización nos prazos correspondentes
 • Duración das prácticas entre 100 e 150 horas dependendo do Ciclo
 • 8 horas como máximo de xornada laboral
 • Datas e horario a acordar pola empresa e a EASD Mestre Mateo
 • Selección pola empresa do alumnado dispoñible entre o preseleccionado pola Xefatura de Relacións con Empresas

 

Documentación de interese Formación en Centros de Traballo Curso 2023-24

Calendario de prácticas Ensinanzas Profesionais 2023-24