Matrícula Graos

Matrícula > Matrícula Graos

Alumnado de novo ingreso

 

Proceso de admisión alumnado de novo ingreso – Curso 2023/24

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO: consultar a información aquí

Matrícula alumnado de novo ingreso

1ª Adxudicación de prazas: 17 de xullo (Publicaranse no portal educativo da Consellería)

Prazo de Matrícula 1ª adxudicación19 ao 21 de xullo ambos incluídos.

2ª Adxudicación de prazas (de ser necesaria): 26 de xullo

Prazo de Matrícula 2ª adxudicación (de ser necesaria): 27 e 28 de xullo

NOTA: NON FORMALIZAR A MATRÍCULA NO PRAZO CORRESPONDENTE IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO

Documentación:

 • Impreso da escola cuberto
 • 2 fotografías
 • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso facilítase na Secretaría do centro)
 • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

 

Alumnado de cursos anteriores

 

Prazos de matrícula alumnado de cursos anteriores – Curso 2023/24

 

A matrícula farase únicamente de xeito presencial no centro. 

 

Prazos

 

 • Alumnado que realiza a matrícula do 4º curso: do       de xuño ao          de xuño. Aviso: Debido á imposibilidade de ofertar as mesmas prazas en tódalas disciplinas optativas, a matrícula do 4º curso farase por orden da media do expediente académico ordeado de maior a menor. Aquel alumnado que non faga uso da súa franxa de matrícula terá que adaptar a matrícula á oferta de disciplinas optativas que teña cando decida facelo.
 • Alumnado que realiza a matrícula en 2º e 3º curso e que superou tódalas disciplinas nas que estaba matriculado na convocatoria ordinaria, e alumnado de 4º que non o fixo na súa franxa horaria. Poderá matricularse  do           de xuño dende ás 9:00 horas. 
 • Alumnado que se presentou á convocatoria extraordinaria e resto do alumnado: do      ao        de xullo.
 
Documentación

 

 • Solicitude de matrícula
 • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso de pago facilítase na secretaría do centro)
 • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

Taxas

Publicado noDOG do 17 de xuño o Decreto de prezos públicos para as Ensinanzas Superiores de Deseño – CADRO RESUMO

 

Preinscrición

Preinscrición para as probas de acceso: 64 € en concepto de dereitos de exame -exentos alumnos con acceso directo-.

Na Secretaría facilítase o impreso de pago.

 

Matrícula

 

Instruccións para o pago telemático da matrícula na Axencia Tributaria de Galicia

Apertura de Expediente
 
Servizos xerais (págase tódolos anos)

22 €

13 €

Matrícula: prezo por crédito 1ª matrícula: 4,70 € / crédito ECTS
2ª e sucesivas: 6,70 € / crédito ECTS

Recoñecemento de créditos: 1€ / crédito ECTS

Exencións
 • Familia Numerosa, categoría especial: exención do 100%
 • Familia Numerosa, categoría xeral: exención do 50%
 • Funcionarios dos corpos docentes: exención do 100% na primeira matrícula (deben aboar apertura expte. e servizos xerais)
 • Discapacidade de alomenos o 33%: exención do 100%
 • Víctimas do terrorismo, cónxuxe e fillos: exención do 100%
 • Víctimas de violencia de xénero, e fillos: exención do 100%
 • Bolseiros/as: exención do 100%
 • Matrículas de honra en disciplinas do curso anterior: polos créditos das disciplinas nas que obteña MH.
 • Matrícula de Honra en 2º de Bacharelato, Premio extraordinario de Bacharelato ou Premio extraordinario no CS de FP: exención total do pagamento dos prezos públicos

 

Fraccionamento da matrícula

poderase fraccionar o pagamento das contías en concepto de matrícula.

 • Primeiro pagamento:  50% no momento de formalizar a matrícula
 • Segundo pagamento: 50% no mes de xaneiro

 

Seguro Escolar

Deben aboalo os menores de 28 anos: 1,12 €

 

Expedición do título

Normal:     69,34 €
Familia Numerosa Xeral:     34,69 €
Familia Numerosa Especial:       –
Duplicados:       6,95 €