Outgoing

Erasmus > Outgoing

                             

 

Mobilidades de estudo | SMS

 

Consiste na realización dun período de estudos nunha institución de educación superior doutro país europeo. Ao final do mesmo a institución de orixe da/o estudante recoñecerá académicamente os estudos realizados. Durante este periodo, a/o estudante estará exento de pagar taxas académicas na institución de acollida.

Poderán participar as/os estudantes de institucións de educación superior que posúan unha Carta Universitaria Erasmus. A/O estudante deberá recibir un acordo de estudos por escrito relativo ao programa de estudos que seguirá no país de acollida. Ao término da estancia no estranxeiro, a institución de acollida deberá remitir ao estudante Erasmus e á súa institución de orixe un certificado de que completou o programa acordado e un informe dos seus resultados.

As axudas aos estudantes Erasmus son compatibles con calquera outra axuda ou préstamo nacional.

 

Dereitos e obrigas

Carta do estudante Erasmus – Dereitos e obrigas do estudante Erasmus

 

Convocatoria SMS 2024-2025

 

Convocatoria SMS 2023-2024

 •  

 

Convocatorias de cursos anteriores

 

Convocatoria SMS 2022-2023

 • ERASMUS+ | Convocatoria SMS 2022/23
 • ERASMUS+ | Acta de resolución provisional SMS 22/23
 • ERASMUS+ | Acta de resolución definitiva SMS 22/23

 

Convocatoria SMS 2021-2022

 

Convocatoria SMS 2020-2021

 

Convocatoria SMS 2019-2020

 

Convocatoria SMS 2018-2019

 

Convocatoria SMS 2017-2018

 

Convocatoria SMS 2016-2017

 

Convocatoria SMS 2015-2016

 

Convocatoria SMS 2014-2015

 

Convocatoria SMS 2013-2014

 

 

 

Mobilidades Erasmus+ de prácticas | SMT

 

Consiste na realización dun período de prácticas durante un período de tempo nunha empresa ou organización doutro país da Unión Europea. Poderán participar os estudantes de institucións de educación superior que posúan unha Carta Universitaria Erasmus. As organizacións de acollida para as prácticas de estudantes poden ser empresas, centros de formación, centros de investigación e outras organizacións.

Características das prácticas de estudantes

 • A institución de ensinanza superior de orixe debe outorgar pleno recoñecemento ao periodo de prácticas no estranxeiro.
 • O estudante debe recibir un acordo de formación relativo ao programa do período de prácticas; este acordo debe ser aprobado pola institución de educación superior de orixe e a organización de acollida.

O período de prácticas debe estar cuberto por un acordo de prácticas aprobado pola institución de educación superior de orixe, a institución de acollida e o beneficiario.

As axudas aos estudantes Erasmus son compatibles con calquera outra axuda ou préstamo nacional.

Búsqueda da empresa

As persoas interesadas deben atopar unha empresa onde facer as prácticas por si mesmas. Estas dous ligazóns poden ser de utilidade para a busca de empresa:

Dereitos e obrigas

Carta do estudante Erasmus – Dereitos e obrigas do estudante Erasmus

Duración

 • Duración mínima: 2 meses.
 • Duración máxima: 3 meses.
 • Pódense realizar estadías por un periodo superior a 3 meses?
  • O Programa Erasmus permité mobilidades de até un máximo de 12 meses; non obstante, por política de escola, a EASDMM só acepta periodos de prácticas de até 3 meses.
  • Para casos excepcionais debidamente xustificados e que deberán ser estudados e aprobados pola comisión establecida na convocatoria de cada curso, poderase solicitar unha ampliación deste periodo.
  • Independentemente de que a duración da estadía sexa superior, a financiación máxima será de 3 meses de duración.

 

 

Últimas convocatorias publicadas: Convocatorias SMT 2023-2024

 

Mobilidades SMT ordinarias

1º semestre
 
2º semestre
 

Mobilidades SMT a través de CARTES

 

 

 

 

                             

 

 

Convocatorias 2023/24

 
Convocatorias ordinarias

 

Convocatorias CARTES

 

 

 

Convocatorias de anos anteriores

 

Convocatorias 2023 – K103

 

Convocatoria primeiro semestre 2020 – KA103

Para mobilidades con institución socias e non socias pertencentes a países do Programa Erasmus+ (Europa). Data límite de entrega de solicitudes: 31 de marzo para mobilidades que se realicen ata o 30 de Xuño de 2020,

Texto da convocatoria en PDF

 

Convocatoria 2019 – K103

Acta e listaxe de persoas seleccionadas para realizar mobilidades: ligazón.

Texto da convocatoria (pdf).

ANEXO I (Impreso de solicitude en pdf)

ANEXO I (Impreso de solicitude en doc)

ANEXO II (Staff Mobility Agreement en docx)

 

 

 

Recoñecemento alumnado – Sistema de créditos

A EASD Mestre Mateo emprega o sistema de créditos ECTS nas Ensinanzas Superiores de Deseño de Moda e de Deseño de Produto. O estudante e a institución (a través do Coordinador Erasmus e da Xefatura de Estudos) asinan un Acordo de Estudos no que se especifican as disciplinas que se recoñecerán pola súa mobilidade Erasmus de estudos. Deste xeito, o estudante coñece con anterioridade á súa saída que o recoñecemento de créditos ECTS será pleno.

No caso dos Ciclos Formativos non se está a empregar o sistema de créditos ECTS, aínda que este sistema se implantará nos vindeiros cursos (estas ensinanzas están sendo adaptadas ao EEES polo Ministerio de Educación). Na actualidade, a EASD Mestre Mateo realiza mobilidades de prácticas en empresas baixo o Programa Erasmus (SMP), que se recoñecen polo módulo de Formación Práctica en Empresas, Estudos ou Talleres.

 

Mecanismo de recoñecemento

Unha vez o estudante e a EASD Mestre Mateo asinan o Acordo de Estudos complementario mencionado, e considerando o sistema de créditos ECTS, o recoñecemento dos logros é automático. Cando o estudante regresa, sempre que teña cumprido con todas as súas obrigas, o Director, como representante legal da institución, asina un recoñecemento de créditos; un documento baseado no certificado de notas proporcionado pola institución socia.

 

 

 

Recoñecemento profesorado

En construcción. Próxima publicación.

 

Xestión mobilidades SMS

 

 

Resume pasos e ligazóns modelos e documentación necesaria para solicitar mobilidades de estudos.

 

 

A. Solicitude. Entrega física en secretaría (acceso por Virxe da Cerca)

 

Baremación de méritos:


Lingua do país de destino

Nivel Puntuación
B1
B2 2,00
C1 3,00
C2 4,00


Inglés
, sempre que non sexa a lingua do país de destino

Nivel Puntuación
B1
B2 1,00
C1 1,50
C2 2,00

 

Non se admitirán solicitudes de estudantes que non acrediten un nivel mínimo de B1 en inglés ou na lingua do país de destino, a non ser que sobren prazas e previa revisión pola Oficina Internacional e o Dpto. de Ensinanza.

 


Premios

Ata 1 punto.

 

 

Expediente académico

Nota media do expediente académico. Ata 10 puntos.

 

 

B. Unha vez superado o periodo de reclamacións e publicada a acta de resolución definitiva

 

Unha vez publicada a acta definitiva, a Oficina Internacional dará de alta ás persoas que obtiveran a bolsa na Aula Virtual Xestión Erasmus  da convocatoria correspondente (lembra que debes loguearte para acceder). Cada estudante deberá colgar na aula virtual:

 • Copia da documentación presentada xunto á solicitude nas tarefas correspondentes da AV, en SMS (Copia da solicitude, do(s) certificado(s) de idiomas, do expediente, do(s) certificado(s) de premios (de se-lo caso)). Cada estudante recibirá un correo coa copia para que non teña que buscalo.
 • Copia do modelo de aceptación/ renuncia (Anexo II) cumprimentado, asinado mediante certificado dixital.

 

 

C. Solicitude de admisión no centro de destino

 

 • Unha vez realizada a primeira asignación na listaxe definitiva de admitidos, a coordinación Erasmus enviará unha carta de nominación ao centro de destino. Para solicitar a súa admisión no centro de destino, a/o estudante terá que tramitar todos os documentos que ao efecto determine a institución de recepción. É responsabilidade do estudante obter, a través da páxina Web do centro de destino correspondente, toda a información relativa á documentación a tramitar. A EASDMM NON É RESPONSABLE DA ADMISIÓN POR PARTE DOS CENTROS DE DESTINO.
 • O/A alumno/a cumprimentará un acordo de aprendizaxe (Leaning Agreement Before) vía https://learning-agreement.eu/ no que figurarán tanto as disciplinas como os ECTS correspondentes que o alumnado pretende cursar. Información necesaria para cumprimentar o acordo de aprendizaxe e outros documentos:
  • Táboa de codificación de asignaturas:
  • Código Erasmus: E SANTIAG02
  • Datos do centro: Rúa Virxe da Cerca, 32, 15703 Santiago de Compostela (SPAIN) – T 00 34 981 58 77 57
  • Datos da persoa responsable no centro: Gala Curros Varela – Erasmus Coordinator – erasmus@easd.es
  • Datos da dirección do centro: Juan Marcos Adrio Fondevila – Director – erasmus@easd.es
  • Outros códigos:
   • Nivel de educación: First Cycle / Bachelor’s or equivalent level (EQF-6).
   • Sector educativo Deseño de Moda e Deseño Produto: 0212 – Fashion, Interior and Industrial Design.
 • Unha vez que a coordinación de programas internacionais informe aos centros de destino da condición de alumnos Erasmus+ seleccionados na EASD Mestre Mateo, o alumnado enviará a documentación en prazo e forma requirido por ditas institucións.
 • Unha vez que o/a alumno/a é aceptado/a no centro de destino e se cumpre o resto de requisitos desta convocatoria, pasa a ter unha adxudicación definitiva.

 

 

D. Documentación previa á partida

 

A continuación entregarase a través da AV Xestión Erasmus (lembra que debes loguearte para acceder):

 • Anexo III.  Modelo de declaración xurada de non estar incursa/o nalgunha das causas determinadas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (B.O.E do 18), para poder acceder á bolsa, asinado mediante certificado dixital.
 • Copia do DNI ou pasaporte.
 • Copia da tarxeta sanitaria ou, de non ter, certificado expedido por unha aseguradora que acredite a cobertura sanitaria durante a estadía.
 • Copia do certificado de conta bancaria.
 • Comunicación das datas da mobilidade.
 • Comprobante realización proba do idioma OLS.
 • Convenio asinado mediante certificado dixital. Será enviado previamente pola Oficina Internacional vía correo electrónico unha vez as/os estudantes teñan enviada a documentación anterior
 • Copia do seguro. Será enviado pola Oficina Internacional vía correo electrónico unha vez as/os estudantes teñan enviada a documentación anterior.

Outra documentación:

 

Unha vez entregada toda a documentación, procederase ao ingreso do 80% da bolsa nos 30 días seguintes á sinatura do convenio.

 

 

E. Documentación a entregar durante a mobilidade

 

 • Certificado de chegada asinado e co selo da institución de destino, sobre papel, e escaneado.
 • Learning Agreement During. Entregar o LA modificado a través de https://learning-agreement.eu/ SÓ SE HAI MODIFICACIÓNS. Se non hai modificacións respecto ao LA Before non é necesario.
 • Copia do seguro. Subir á aula virtual SÓ NO CASO DE HABER MODIFICACIÓNS.
 • Addenda ao convenio. Subir á plataforma asinado pola estudante e a Escola SÓ SE HAI MODIFICACIÓNS AO CONVENIO.
 • 10 imaxes da estadía en JPG (alomenos nunha ou dúas debe saír a/o estudante) e pequeno texto resume das imaxes en WORD ou ODT para as RRSS da Escola. Subir á plataforma ao longo da estadía.

 

 

D. Documentación a entregar logo da mobilidade

 

Logo da mobilidade, a/o estudante:

 • Asistirá presencialmente á Oficina Internacional, dentro do horario de atención establecido a tal efecto e entregará o certificado de partida (mesmo documento que o certificado de chegada pero coa chegada e a partida cubertas, asinadas e seladas pola empresa). Entregarase tamén unha copia escaneada na aula virtual.

Entregará a través da aula virtual:

 • Learning Agreement After ou, no seu canto, Transcript of records. Entregarase o documento LA Before coa parte After cuberta tamén e asinada alomenos pola institución de acollida. A conversión realizarase conforme ás táboas publicadas nesta mesma web.
 • Reseña da estadía que se publicará na web da Escola, no apartado Experiencias, e poderase publicar nas RRSS da mesma.
 • Comprobante da realización da UE Survey en PDF; unha vez finalizada a estadía, chegará ao teu correo unha ligazón coa mesma.

 

Unha vez entregada TODA a documentación, procederase ao ingreso do 20% restante do importe da bolsa, previa comprobación de que as datas iniciais coinciden coas que aparecen no certificado de chegada/ partida.

 

Información a ter en conta:

 

A concesión dunha beca Erasmus non exime ao alumnado ao que se lle concede do incumprimento dos seus deberes como alumno/a na EASD Mestre Mateo.

O alumnado beneficiario dunha bolsa Erasmus deberá consultar periódicamente a web da Escola e o seu correo electrónico (o aportado no momento da matrícula), así como cumprir os prazos e seguir as indicacións recibidas no que atingue á actividade lectiva e administrativa pola que se vexa afectado en cada caso (exemplo: normativa do Dpto. de Relación con Empresas, Estudos e Talleres; normativa do Tribunal e titorías de Traballo Fin de Estudos, etc.).

No que atingue ao caso específico das Prácticas Externas, o alumnado deberá asistir á reunión convocada polo Dpto. de Relación con Empresas, Estudos e Talleres a comezos curso e, de non poder asistir por razón xustificada, informarse co seu titor/a de prácticas. O alumnado que chegue da súa estadía sen tempo suficiente para completar o mínimo de horas previstas para a realización das prácticas, deberá aprazar a realización das mesmas até o curso seguinte. En relación con este aspecto, podedes consultar o aviso en relación ás prácticas publicado o 15/03/2023 e que afecta a tódalas mobilidades realizadas A PARTIR DO CURSO 2023.

 

Xestión mobilidades SMT

 

 

Resume pasos e ligazóns modelos e documentación necesaria para solicitar mobilidades de prácticas.

 

 

A. Solicitude. Entrega física en secretaría (acceso por Virxe da Cerca)

Baremación de méritos:

Non se admitirán solicitudes de estudantes que non acrediten un nivel mínimo de B1 en inglés ou na lingua do país de destino, a non ser que sobren prazas e previa revisión pola Oficina Internacional e o Dpto. de Ensinanza.

 

 

B. Unha vez superado o periodo de reclamacións e publicada a acta de resolución definitiva:

Unha vez publicada a acta definitiva, a Oficina Internacional dará de alta ás persoas que obtiveran a bolsa na Aula Virtual Xestión Erasmus  da convocatoria correspondente (lembra que debes loguearte para acceder). Cada estudante deberá colgar na aula virtual:

 • Copia da documentación presentada xunto á solicitude nas tarefas correspondentes da AV, en SMT (Copia da solicitude, do(s) certificado(s) de idiomas, do expediente, do(s) certificado(s) de premios (de se-lo caso), da folla de Erasmus traineeship). Cada estudante recibirá un correo coa copia para que non teña que buscalo.
 • Copia do modelo de aceptación/ renuncia (Anexo II) cumprimentado, asinado mediante certificado dixital.

 

 

C. Realización do contrato de aprendizaxe previo á partida

 • Unha vez realizada a primeira asignación na listaxe definitiva de admitidos, a coordinación Erasmus enviará unha carta de nominación ao centro de destino (empresa, taller, estudo…).
 • O/A alumno/a cumprimentará o acordo de aprendizaxe (Leaning Agreement Before) a través deste documento. Información necesaria para cumprimentar o documento:
  • Código Erasmus: E SANTIAG02
  • Datos da persoa responsable no centro: Gala Curros Varela – Erasmus Coordinator – erasmus@easd.es
  • Datos da dirección do centro: Juan Marcos Adrio Fondevila – Director – erasmus@easd.es
  • Datos do centro: Rúa Virxe da Cerca, 32, 15703 Santiago de Compostela (SPAIN) – T 00 34 981 58 77 57
  • Códigos:
   • Nivel de educación:
    • Graos en EAS: First Cycle / Bachelor’s or equivalent level (EQF-6).
    • Ciclos Superiores en EAP: Short Cycle (EQF-5).
   • Sector educativo:
    • Deseño de Moda e Deseño Produto: 0212 – Fashion, Interior and Industrial Design.
    • Fotografía: 0211 – Audio-visual Techniques and Media Production.
    • Técnicas Escultóricas: 0213 – Fine Arts.
    • Xoiaría Artística: 0213 – Fine Arts.

 

 

D. Outra documentación previa á partida

A continuación entregarase a través da AV Xestión Erasmus (lembra que debes loguearte para acceder).

 • Anexo III.  Modelo de declaración xurada de non estar incursa/o nalgunha das causas determinadas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (B.O.E do 18), para poder acceder á bolsa, asinado mediante certificado dixital.
 • Copia do DNI ou pasaporte.
 • Copia da tarxeta sanitaria ou, de non ter, certificado expedido por unha aseguradora que acredite a cobertura sanitaria durante a estadía.
 • Copia do certificado de conta bancaria.
 • Comunicación das datas da mobilidade.
 • Comprobante realización proba do idioma OLS.
 • Convenio asinado mediante certificado dixital. Será enviado previamente pola Oficina Internacional vía correo electrónico unha vez as/os estudantes teñan enviada a documentación anterior
 • Copia do seguro. Será enviado pola Oficina Internacional vía correo electrónico unha vez as/os estudantes teñan enviada a documentación anterior.

Outra documentación:

 

Unha vez entregada toda a documentación, procederase ao ingreso do 80% da bolsa nos 30 días seguintes á sinatura do convenio.

 

 

E. Documentación a entregar durante a mobilidade

 • Certificado de chegada asinado e co selo da institución de destino, sobre papel, e escaneado.
 • Learning Agreement During. Entregar o LA modificado a través de https://learning-agreement.eu/ SÓ SE HAI MODIFICACIÓNS. Se non hai modificacións respecto ao LA Before non é necesario.
 • Copia do seguro. Subir á aula virtual SÓ NO CASO DE HABER MODIFICACIÓNS.
 • Addenda ao convenio. Subir á plataforma asinado pola estudante e a Escola SÓ SE HAI MODIFICACIÓNS AO CONVENIO.
 • 10 imaxes da estadía en JPG (alomenos nunha ou dúas debe saír a/o estudante) e pequeno texto resume das imaxes en WORD ou ODT para as RRSS da Escola. Subir á plataforma ao longo da estadía.

 

 

D. Documentación a entregar logo da mobilidade

Logo da mobilidade, a/o estudante:

 • Asistirá presencialmente á Oficina Internacional, dentro do horario de atención establecido a tal efecto e entregará o certificado de partida (mesmo documento que o certificado de chegada pero coa chegada e a partida cubertas, asinadas e seladas pola empresa). Entregarase tamén unha copia escaneada na aula virtual.

Entregará a través da aula virtual:

 • Learning Agreement After cunha valoración asinada por parte da empresa.
 • Memoria segundo os seguintes modelos:
  • Ensinanzas Artísticas Superiores
  • Ensinanzas Artísticas Profesionais
 • Reseña da estadía que se publicará na web da Escola, no apartado Experiencias, e poderase publicar nas RRSS da mesma.
 • Comprobante da realización da UE Survey en PDF; unha vez finalizada a estadía, chegará ao teu correo unha ligazón coa mesma.

 

Unha vez entregada TODA a documentación, procederase ao ingreso do 20% restante do importe da bolsa, previa comprobación de que as datas iniciais coinciden coas que aparecen no certificado de chegada/ partida.

 

Información a ter en conta:

 

A concesión dunha beca Erasmus non exime ao alumnado ao que se lle concede do incumprimento dos seus deberes como alumno/a na EASD Mestre Mateo.

O alumnado beneficiario dunha bolsa Erasmus deberá consultar periódicamente a web da Escola e o seu correo electrónico (o aportado no momento da matrícula), así como cumprir os prazos e seguir as indicacións recibidas no que atingue á actividade lectiva e administrativa pola que se vexa afectado en cada caso (exemplo: normativa do Dpto. de Relación con Empresas, Estudos e Talleres; normativa do Tribunal e titorías de Traballo Fin de Estudos, etc.).

No que atingue ao caso específico das Prácticas Externas, o alumnado deberá asistir á reunión convocada polo Dpto. de Relación con Empresas, Estudos e Talleres a comezos curso e, de non poder asistir por razón xustificada, informarse co seu titor/a de prácticas. O alumnado que chegue da súa estadía sen tempo suficiente para completar o mínimo de horas previstas para a realización das prácticas, deberá aprazar a realización das mesmas até o curso seguinte. En relación con este aspecto, podedes consultar o aviso en relación ás prácticas publicado o 15/03/2023 e que afecta a tódalas mobilidades realizadas a partir do curso 2023.

 

Preguntas frecuentes

 

 

Sección en construción.