Técnico superior

Secretaría > Acceso > Técnico superior

Taboleiro resumo datas importantes das probas de acceso

Convocatoria Extraordinaria de Setembro

 Prazas vacantes:

 Fotografía: 10 vacantes (8 Proba específica / 2 acceso directo)*

 Técnicas Escultóricas: 2 vacantes (2 Proba específica)*

 Modular de dourado e prateado/policromía: 10 vacantes (8 proba específica/2 acceso directo)*

*As prazas non cubertas en calquera quenda acumularanse á reserva B. As prazas non cubertas así acumularanse á reserva A.

 

Inscripción on-line na pestana de inscrición (ver arriba) ata ás 14 horas do día 1 de setembro

 Publicación de listaxes de inscritos venres 1 de setembro pola tarde nesta web.

 Reclamacións ás listaxes día luns 4 de setembro ata ás 14 horas (na secretaría da EASDMM)

 Realización da proba específica de acceso: Martes 5 de setembro de 10 a 14 e de 17 a 19 horas na EASDMM.

 Publicación cualificacións e adxudicación de prazas Xoves 7 de setembro.

 Matrícula Venres 8 e luns 11 de setembro de 10 a 13 horas na secretaría da EASDMM.

 

Convocatoria Ordinaria

 

Data Publicación Documento
02/05/2023

Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas Ensinanzas Profesionais de Deseño.

O prazo de presentación das solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución ata o 22 de xuño, ambos os dous incluídos.

   
  Relación de persoas inscritas nas probas substitutivas da titulación de bacharelato Ciclo Superior
  Relación de persoas inscritas nas probas substitutivas da titulación de bacharelato Ciclo Medio
  Cualificacións provisionais das probas substitutivas da titulación de bacharelato
  Cualificacións definitivas das probas substitutivas da titulación de bacharelato
   
26/06/2023 Relación provisional persoas inscritas ás probas específicas de acceso ás Ensinanzas Profesionais de Deseño
  Relación definitiva persoas inscritas ás probas específicas de acceso ás Ensinanzas Profesionais de Deseño
 05/07/2023 Cualificacións provisionais das probas específicas de acceso ás Ensinanzas Profesionais de Deseño
 11/07/2023 Cualificacións definitivas das probas específicas de acceso ás Ensinanzas Profesionais de Deseño
 13/07/2023  Asignación definitiva de prazas nas Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño de Grao Superior, para o ano académico 2023/24

 

 14/07/2023

 24/07/2023

26/07/2023

01/09/2023

04/09/2023

06/09/2023

07/09/2023

 

Relación de aspirantes admitidos/as a cursar as Ensinanzas Profesionais de Deseño nas EASD de Galicia

Relación de prazas vacantes e listaxe de agarda curso 2023-24 na EASDMM

Relación provisional solicitudes de traslado de expediente curso 2023-24 EASDMM

Listaxe Provisional inscritos probas extraordinarias de acceso de setembro

Listaxe Definitiva inscritos/as probas extraordinarias de acceso de setembro

Listaxe cualificacións provisionais probas extraordinarias de acceso de setembro

Listaxe de adxudicación de prazas probas extraordinarias de acceso de setembro

 

 

Prazas ofertadas na EASD Mestre Mateo

   

C.S. Técnicas Escultóricas

C.S. Fotografía

C.S. Xoiaría Artística

Modular
Taller de Dourado e Prateado

Modular
Taller de Policromía

A Acceso Directo

7

14

7

7

7

B Proba Específica

6

12

6

6

6

C Reserva Deportistas de Alto Nivel e Rendemento, superando proba específica

1

2

1

1

1

D Reserva aspirantes con discapacidade do 33%, superando proba específica

1

2

1

1

1

TOTAL PRAZAS*

15

30

15

15

15

*As prazas non cubertas en calquera quenda acumularanse á reserva B. As prazas non cubertas así acumularanse á reserva A.

 

 

 

 

Calendario de inscrición ás probas de acceso e matrícula

 

CICLOS SUPERIORES

CICLOS MEDIOS

 
Inscrición

  Na páxina web ou na secretaría (mediante solicitude de cita previa) da Escola de Arte e Superior de Deseño elexida en primeiro lugar.
Publicación definitiva de admitidos ás probas

Tablón de anuncios da escola e na web http://www.edu.xunta.gal
Proba substitutiva de titulación

  EASD Mestre Mateo
Publicación das cualificacións

Tablón de anuncios e na web da EASD Mestre Mateo
Reclamación de cualificacións

Secretaría da EASD Mestre Mateo
Lista definitiva de cualificacións

Tablón de anuncios, na web da EASD Mestre Mateo e no portal educativo (http:// www.edu.xunta.gal)
Proba Específica

EASD Mestre Mateo
Publicación das cualificacións proba específica

Tablón de anuncios e na web da EASD Mestre Mateo
Reclamación de cualificacións proba específica

Secretaría da EASD Mestre Mateo
Lista definitiva de cualificacións e adxudicación de prazas

Tablón de anuncios, na web da EASD Mestre Mateo e no portal educativo (http:// www.edu.xunta.gal)
 

 
Matrícula

Secretaría do centro onde se obteña plaza
Relación de prazas asignadas, de prazas vacantes e listaxe de espera

http:// www.edu.xunta.gal
Alumnos con materias pendentes da ESO/Bacherelato: acreditación da superación de materias

Secretaría do centro onde se obteña plaza

 

Inscrición para as probas de acceso

IMPORTANTE: Traer Orixinal e fotocopia da documentación

 

 1. Solicitude de inscrición cuberta na web do centro* (ligazón dispoñible na pestana “Inscrición”) ou entregar unha Solicitude no modelo oficial –cubrirase na aplicación web do centro, ou entregarase unha única instancia na secretaría da Escola que imparta a especialidade á que se queira acceder como primeira opción-.
  * De optar pola inscrición mediante a aplicación da web do centro, terá que enviarse nese momento copia da documentación solicitada ao correo electrónico matricula@easd.es. No caso de obter praza no centro, o alumnado terá que presentar en secretaría a documentación orixinal no momento de facer a matrícula, non podendo realizar a matrícula aquel alumnado que non cumpra con este requisito.
 2. Fotocopia do DNI ou pasaporte.
 3. Titulación (fotocopia cotexada):
  • Acceso directo:
   • Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental.
   • Por experiencia laboral: Certificación da empresa na que conste a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período no que se realizou (no caso de traballadores por conta propia, certificación de alta no censo de obrigados tributarios).
   • Certificado de estudos en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do título.
  • Acceso mediante proba específica: título de bacharelato ou equivalente, ou certificación onde conste o depósito do título.
   Pódese substituir por:
   • Certificado de superación da proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grao medio/superior (parte común)
   • proba de madureza de grao superior de ensinanzas deportivas
   • proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
   • proba de madureza das Ensinanzas Artísticas Superiores

IMPORTANTE: ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE BACHARELATO: pode presentarse ás probas de acceso e acreditar en setembro a obtención da titulación requirida. AVISO: Estes aspirantes optarán ás prazas que queden vacantes despois do periodo de matriculación do mes de xullo.

 

Documentación para realizar a matrícula

(unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso):

 • Solicitude no modelo oficial
 • 2 Fotografías
 • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos

 

MOI IMPORTANTE: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas.

Lembren que aquelas persoas que cumprimenten a solicitude de preinscrición na aplicación web, terán que presentar en secretaría os orixinais da documentación enviada ao correo electrónico matricula@easd.es para poder facer a matrícula.

Para a formalización das solicitudes de admisión cubrirase o formulario na web do centro ou descargarase o modelo que entregarase cuberto o día e hora que se lles dé a cita previa para facer a inscrición na secretaría, onde lle aclararán as dúbidas, de ser o caso, de como cubrilo. As persoas aspirantes que deban realizar a proba substitutiva de titulación farano constar no punto correspondente da inscrición.

O prazo será do 24 de xullo ata o 1 de setembro de 2023.

 

 

Preinscrición Online

 

Todas as persoas aspirantes teñen que realizar a inscrición no prazo sinalado (acceso directo ou acceso mediante probas) na web da EASD Mestre Mateo a través das seguintes ligazóns:

 

INSCRICIÓN

 

Habilitarase o 24 de xullo. Premer na ligazón en función da especialidade na que se desexe inscribir. Para todas aquelas persoas que elixan estudar o ciclo de Fotografía, Técnicas Escultóricas, Xoiaría ou os Modulares de Taller de Dourado e Prateado, e Taller de Policromía, como primeira ou única opción na nosa escola.

 

C.S. DE FOTOGRAFÍA
C.S. TÉCNICAS ESCULTÓRICAS
MODULAR TALLER DE DOURADO E PRATEADO
MODULAR TALLER DE POLICROMÍA
C.S. DE XOIARÍA ARTÍSTICA

 

 

Importante: No caso de acadar praza teranse que presentar os orixinais da documentación presentada on-line no prazo de matrícula.

 

 

Preinscrición presencial na Secretaría

 

 

De face-la preinscrición presencialmente con cita previa, entregarase unha única solicitude na secretaría da escola á cal se queira acceder como primeira ou única opción, xunto coa seguinte documentación:

 

 

Documentación para a inscrición

Importante: Traer Orixinal e fotocopia da documentación.

 

 • Copia de DNI, NIE.
 • Documentación académica segundo proceda.
 • Acreditación de ter experiencia laboral de, polo menos, un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder.
 • Documento acreditativo do grao de discapacidade.
 • Documento acreditativo da condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento, de ser o caso.

 

Acceso directo

 

Estará exento de realizar a proba específica de acceso aos graos medio e superior das ensinanzas de artes plásticas e deseño quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:

 • Titulación de bacharelato en artes,ou de bacharelato experimental; título superior de conservación e restauración de bens culturais, licenciatura en belas artes, arquitectura, enxeñaría técnica en deseño industrial, ou ben acreditar unha experiencia laboral de polo menos un ano relacionada coas competencias profesionais do título ao que se queira acceder.
 • Titulación de técnico superior de artes plásticas e deseño, dunha familia relacionada coas ensinanzas que se desexan cursar.
 • Título superior de Artes Plásticas ou título superior de Deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
 • Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.
 • Licenciatura ou grao en Belas Artes.
 • Arquitectura ou grao en Arquitectura.
 • Enxeñaría técnica en Deseño Industrial ou grao en calquera especialidade de Deseño Industrial.

 

 

Acceso mediante Probas

(pódense visualizar exemplos de probas máis abaixo):

 

Terán acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior os aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos:

 • Estar en posesión do título de bacharelato, ou equivalente para os efectos académicos, e superar a correspondente proba específica.
 • As persoas aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente para os efectos académicos deberán ter dezanove anos, ou dezaoito anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en artes plásticas e deseño da mesma familia profesional artística ca aquel ao que pretenden acceder, e superar a proba de madureza, ademais da correspondente proba específica.

 

 

Descrición das Probas

 
Proba substitutiva de titulación

Primeira parte: de 10 a 13 horas.

Versará sobre as seguintes materias: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés), Historia de España, Filosofía.

Cumprirá seleccionar tres das materias e desenvolver por escrito unha cuestión que se propoña para cada unha das tres elixidas. O tempo máximo para a súa realización será de tres horas. Nestes exercicios valoraranse a madureza e o nivel de coñecementos sobre estas áreas propias do currículo de bacharelato, o grao de madureza da persoa aspirante en canto á correcta comprensión de conceptos, a utilización da linguaxe e a capacidade de análise e de síntese.

Segunda parte: de 17 a 18 horas.

Historia da Arte. Versará sobre contidos relacionados coa historia da arte.

Esta proba de madureza é válida para todo o estado español, non caduca e pode realizarse noutros centros de FP e outras EASD.

 

Exempos Probas substitutivas de titulación

Probas substitutivas de titulación curso 2018-19

Probas substitutivas de titulación curso 2019-20

Probas substitutivas de titulación curso 2020-21

 

Proba específica

 

Primeira parte: de 10 a 14 horas. Segunda parte: de 17 a 19 horas.

 

 1. Primeiro exercicio: proba escrita
  Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, de temas propostos nun texto ou por medio de documentación gráfica relacionados coas artes plásticas. Valoraranse as capacidades lingüísticas e os coñecementos histórico- artísticos.
 2. Segundo exercicio: realización.
  Realización, durante un tempo máximo de dúas horas, de bosquexos e debuxos sobre un tema proposto que servirán de base para a posterior realización. Valoraranse as destrezas, as habilidades, as capacidades de percepción, de observación e de aptitude, así como a predisposición para os estudos concretos dos ciclos correspondentes á familia profesional.
 3. Terceiro exercicio: execución.
  Execución, durante un tempo máximo de dúas horas, da forma que determine o tribunal, cos bosquexos realizados no exercicio anterior, dun traballo relacionado co ciclo ao que a persoa aspirante pretende acceder. Valorarase a capacidade artística e a creatividade do/da aspirante, o sentido do espazo e a capacidade compositiva, así como a predisposición para os estudos concretos dos ciclos correspondentes á familia profesional.

 

Preguntas Frecuentes Ciclos

 

 

 

 1. Que é unha EASD?
  Unha EASD é unha Escola de Artes e Superior de Deseño.En Galicia hai 4 Escolas de Arte e Superiores de Deseño de titularidade pública, dependentes da Xunta de Galicia:
  EASD Mestre Mateo, en Santiago de Compostela.
  EASD Pablo Picasso, en A Coruña
  EASD Ramón Falcón, en Lugo.
  EASD Antonio Failde, en Ourense.
 2. Que se pode estudar nunha EASD?
  Nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño pódense estudar:
  Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas e Deseño en distintas especialidades. (2 cursos). Ademais, a Oferta Modular dá a `posibilidade de cursar módulos soltos dalgún ciclo formativo.
  Ensinanzas Superiores en Deseño, equivalentes a todos os efectos aos títulos universitarios de Grao. (4 cursos)
 3. Que Especialidades de Ciclos Superiores de Artes Plásticas e Deseño se poden estudar na EASD Mestre Mateo?
  Na EASD Mestre Mateo podes matricularte nos seguintes Ciclos Superiores:
  Técnicas Escultóricas
  Xoiaría Artística
  Fotografía
  Oferta modular: Taller de dourado e prateado
  SOBRE A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO ÓS CICLOS SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO
 4. Podo inscribirme na EASD Mestre Mateo se non teño Selectividade (ABAU)?
  Sí. Para o acceso aos Ciclos Superiores non é requisito ter realizadas nen superadas as probas de Selectividade (ABAU), xa que o acceso a ditas Ensinanzas realízase a través dunha proba de acceso específica.
 5. Se non teño aínda o bacharelato aprobado pero o vou a aprobar na convocatoria de extraordinaria, podo acceder a estudar un Ciclo Superior o vindeiro curso?
  Si, ao facer a solicitude de inscrición marcarás a opción: “Pendente o Título de Bacharelato” . IMPORTANTE: o alumnado pendente de aprobar o Bacharleato en setembro so terá acceso no caso de que non se completen as prazas ofertadas na convocatoria de xuño.
 6. Se non teño o título de Bacharelato nin o vou ter, podo acceder a estudar un Ciclo Superior o vindeiro curso?
  Si, se tes máis de 19 anos ou os cumpres neste ano. Tes que inscribirte (no prazo establecido cando se publique a convocatoria) para facer as probas de madureza
 7. Se xa aprobei a proba de madureza en cursos anteriores, teño que volver a facela?
  Non. O certificado de ter superado a proba de madureza é válido para sempre, terás que entregar fotocopia cotexada no momento de facer a inscrición. Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría te cotexan as fotocopias para entregar.
 8. Se teño aprobada a proba específica de acceso en convocatorias anteriores, teño que repetir a proba este curso?
  Si, as probas específicas so teñen validez para a convocatoria do curso no que se convocan. Aínda que teñas a proba aprobada doutros anos, tes que repetila.
 9. Onde teño que facer a inscrición?
  A inscrición farase na Secretaría da Escola elixida en primeira ou única opción. Se queres estudar Fotografía, Escultura ou Xoiaría, ou o módulo de Taller de Dourado e prateado, terás que entregar a solicitude de inscrición na Secretaría da EASD Mestre Mateo no prazo establecido cando se publique a convocatoria de acceso. Nota: en xuño de 2020 recomendamos facer a inscrición por vía telemática. Tamén se poderá facer presencialmente na Secretaría da escola, previa solicitude de cita previa. De facelo presencialmente con cita previa, entregarase unha única solicitude na secretaría da escola á cal se queira acceder como primeira ou única opción, xunto coa seguinte documentación
 10. Podo facer a inscrición por internet?
  A partir do 22 de xuño de 2020 pódese facer a inscrición telemática, na web da EASD Mestre Mateo a través do enlace que se habilitará o día 22 de xuño, ou na secretaría da Escola previa solicitude de cita previa. Se cubres a solicitude de inscrición por internet: unha vez cuberto na aplicación web enviarase toda a documentación ao correo matricula@easd.es (no caso de acadar praza teranse que presentar os orixinais no prazo de matrícula).
 11. Que documentación hai que presentar ao facer a inscrición ademais da solicitude?
  Consultar no apartado documentación
 12. Qué título fai falta para poder optar ao acceso directo nun Ciclo Superior?
  Podes ter acceso directo cos seguintes títulos:
  Título de bacharelato artístico
  Título de bacharelato e acreditar experiencia laboral de polo menos un ano nas competencias do ciclo.
  Técnico superior en artes plásticas e deseño dunha familia profesional relacionada, ou equivalente.
  Título Superior de Deseño e Título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais
  Arquitectura ou Licenciatura en Belas Artes ou Enxeñería Técnica en Deseño Industrial.
 13. Se solicito o acceso directo, iso quere dicir que xa obteño praza?
  Non. Soamente se ofertan un 50% das prazas para os que optan polo acceso directo.No caso de que haxa máis solicitudes que prazas, o criterio de adxudicación, será en función da nota final do expediente académico do ciclo superior de Artes Plásticas alegado para o dito acceso directo.
 14. Se estou a piques de obter o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, podo optar pola modalidade de Acceso directo? Caso en que o aspirante estea pendente da avaliación do proxecto final para a obtención do título.
  Si, aínda que dependería do cálculo da nota final do expediente e de que quedaran prazas libres.
 15. Se non teño decidida a especialidade, podo facer as probas e logo escoller?
  Non, as probas de acceso específicas son diferentes en función da especialidade que se quera cursar.
 16. Onde van a ser as probas de acceso?
  As probas específicas de acceso levaranse a cabo na EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela)
 17. Hai temario ou bibliografía para preparar as probas?
  Non, pero podes consultar os modelos de probas de cursos anteriores http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24431
 18. Despois de aprobar a proba de acceso e obter praza, teño que facer algo máis?
  Si, tes que facer a matrícula na Secretaría da Escola na que obtiveches a praza, no prazo establecido nas instrucións para o acceso e admisión.
 19. Se non obteño praza, pero estou na lista de espera, aínda teño posibilidade de poder matricularme?
  Si, se as persoas que obtiveron praza non formalizan a matrícula en Secretaría, publicarase una nova lista de persoas que acadan praza e ábrese un novo prazo para que esas persoas se matriculen e así sucesivamente ata completar tódalas prazas ofertadas.